Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології
ім. М. Т. Рильського НАН України

науковий щорічник


Слов'янський світ


Рік заснування: 1997

Проблематика: історія та теорія слов'янської філології та мистецтвознавства

ISSN: 966-02-2984-4

Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія КВ № 12397-1281Р

Фахова реєстрація у ВАК України: фольклористика, мистецтвознавство

Галузі науки: фольклористика, літературознавство, мовознавство, теорія та історія культури, образотворче мистецтво, декоративне і прикладне мистецтво

Періодичність: 1-2 номери на рік

Мова видання: українська, російська, білоруська, польська, сербська та ін. слов'янські (з обов'язковим резюме українською, російською та англійською мовами) та розширеним резюме англійською мовою

Засновники: Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України
Головний редактор:

Скрипник Ганна Аркадіївна – директор Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України, доктор історичних наук, професор, академік НАН України;
Заступники головного редактора:

Вахніна Лариса Костянтинівна – провідний науковий співробітник, завідувач відділу мистецтва та народної творчості зарубіжних країн Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України, кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник;

Мушкетик Леся Георгіївна – провідний науковий співробітник відділу мистецтва та народної творчості зарубіжних країн Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України, доктор філологічних наук, старший науковий співробітник;
Відповідальний секретар:

Карацуба Мирослава Юріївна – докторант відділу мистецтва і народної творчості зарубіжних країн Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України, кандидат філологічних наук, доцент;
Редакційна колегія:

Грица Софія Йосипівна – провідний науковий співробітник відділу етномузикології Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України, доктор мистецтвознавства, професор, член-кореспондент НАМУ;

Луговська Йоланта – завідувач кафедри фольклористики та дитячої літератури Вроцлавського університету, габілітований доктор, професор (Польща);

Жулинський Микола Григорович – директор Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, доктор філологічних наук, професор, академік НАН України;

Іваницький Анатолій Іванович – провідний науковий співробітник відділу етномузикології Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України, член-кореспондент НАН України, доктор мистецтвознавства;

Козак Стефан – габілітований доктор, професор, іноземний член НАН України (Польща);

Новак Валентина Станіславівна – завідувач кафедри білоруської культури і фольклористики Гомельського державного університету ім. Франциска Скорини, доктор філологічних наук, професор;

Онищенко Олексій Семенович – доктор історичних наук, професор, академік-секретар Відділення історії, філософії та права НАН України;

Паламарчук Ольга Леонідівна – завідувач кафедри слов'янської філології Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат філологічних наук, професор;

Радишевський Ростислав Петрович – завідувач кафедри полоністики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, член-кореспондент НАН України, доктор філологічних наук, професор;

Руда Тетяна Петрівна – завідувач відділу кінознавства Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського НАН України, доктор філологічних наук, старший науковий співробітник;

Семенюк Григорій Фокович – директор Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор філологічних наук, професор;

Івановська Олена Петрівна – завідувач кафедри фольклористики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор філологічних наук, професор;

Юдкін Ігор Миколайович – завідувач відділу театрознавства Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського НАН України, доктор мистецтвознавства, член-кореспондент НАМУ;

Микитенко Оксана Олегівна – провідний науковий співробітник відділу мистецтва та народної творчості зарубіжних країн Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України, доктор філологічних наук, старший науковий співробітник.Щорічник «Слов'янський світ» присвячено комплексному дослідженню художньої культури слов'ян. У полі зору авторів - важливі проблеми сучасної славістики: витоки слов'янської культури, художня традиція і сучасна культура, тенденції розвитку слов'янських літератур, фольклорний дискурс. У випуску висвітлено наукову діяльність славістів різних країн - літературознавців, мово­знавців, фольклористів, етнологів; представлено нові видання, інформацію про славістичні форуми.

Збірник розрахований на науковців та студентів, а також усіх, хто цікавиться питаннями фольклористики.


The annual publication «Slavic World» is dedicated to the complex research of the Slavic culture. The authors of the edition pay attention to the fundamental problems of the contemporary Slavic studies: routes of the Slavic culture, artistic tradition and contemporary culture, tendencies of the development of Slavic literatures, folklore discourse. Some biographical information about scholarly works of the Slavic literary critics, folklorists, linguists, and ethnologists as well as reviews about the new papers, information about the Slavic forums are given.

This edition will be very useful for filologies, students and for the public at large.
Директор Інституту,

академік НАН України
Г. А. Скрипник