Етичні зобов’язання редакційної колегії журналу

Редакційна колегія несе відповідальність за видання.
Всі надані для публікації матеріали проходять ретельний відбір і рецензування. Редколегія залишає за собою право відхилити статтю або повернути її на доопрацювання. Автор зобов’язаний допрацювати статтю відповідно до зауважень рецензентів або редколегії.
Редакційна колегія без упередження розглядає всі рукописи, які представлені до публікації, оцінюючи кожну статтю належним чином, та забезпечує чесний процес рецензування.
Редколегія може відхилити рукопис без рецензування, якщо вважає, що робота не відповідає профілю журналу.
Редакційна колегія журналу виступає проти фальсифікації, плагіату, направлення автором однієї роботи у декілька журналів, багатократне копіювання вмісту статті в різних роботах, введення громадськості в оману щодо реального вкладу авторів в публікацію.
Редколегія має право вилучити навіть опубліковану статтю, за умов з’ясування порушення чиїхось прав або ж загальноприйнятих норм наукової етики.
Рішення редколегії щодо прийняття або відхилення статті для публікації повинні базуватися на важливості статті, оригінальність і чіткість, а також обґрунтованість дослідження та його відповідність до компетенції журналу.
Після позитивного рішення головного редактора стаття публікується в журналі та розміщується на відповідних електронних ресурсах.
Етичні зобов’язання рецензентів
Процедура рецензування є анонімною як для рецензента, так і для авторів і здійснюється двома незалежними рецензентами (подвійне «сліпе» рецензування). Рецензенти не знають про автора, автор – про рецензентів.
Редколегія залишає за собою право додатково призначити незалежного рецензента. Кожен науковець зобов’язаний виконувати певну роботу процесу рецензування.
Рецензенти повинні дотримуватися вимог до етики в наукових публікаціях Комітету з етики в публікаціях (Committee on Publication Ethics) і бути об’єктивними та неупередженими.
Рецензент завжди має об’єктивно оцінити якість рукопису, його теоретичну частину, інтерпретацію й виклад матеріалу, а також врахувати, якою мірою зміст статті відповідає усталеним науковим і мовно-стилістичним стандартам.
Рецензент має поводитися з рукописом, що підлягає рецензуванню, як з конфіденційним документом: не показувати рукопис іншим особам, не обговорювати його з іншими колегами за винятком особливих випадків, коли рецензент потребує чиєїсь спеціальної консультації.
Рецензент повинен звернути увагу редактора на будь-яку істотну схожість між даним рукописом і будь-якою іншою відомою йому опублікованою статтею або рукописом.
Рецензенти мають чітко пояснити й аргументувати свої міркування щодо статті, щоб члени редколегії й автори зрозуміли, на чому базуються їхні зауваження. Будь-яке твердження про те, що певні спостереження, висновки, аргументи тощо були вже раніше опубліковані, має супроводжуватися посиланням на відповідне джерело.
Рецензент повинен своєчасно надати відгук на рукопис.

Процедура рецензування рукописів

Редакція робить усе необхідне для того, щоб рецензування було якісним, чесним, неупередженим та своєчасним. Процедуру рецензування (наукової експертизи) проходять усі статті, що надійшли в редакційну колегію, за винятком рецензій на наукові праці та повідомлень інформаційного характеру.
Редакцією визначено наступний порядок рецензування рукописів:
Автор подає до редакційної колегії статтю, яка відповідає вимогам політики журналу «Слов’янський світ» і правилам підготовки статей. Рукописи, які не відповідають вимогам, не реєструються й не допускаються до подальшого розгляду, про що редакційна колегія сповіщає авторів.
Кожен рукопис статті, поданої до редакційної колегії, проходить два «сліпих» рецензування (наукової експертизи) за профілем дослідження.
Рецензентів призначає головний редактор наукового журналу «Слов’янський світ», процес рецензування організовує редактор-координатор. В окремих випадках питання вибору рецензентів вирішується на засіданні редакційної колегії.
Рецензентами рукописів можуть бути як члени редакційної колегії наукового журналу «Слов’янський світ», так і сторонні висококваліфіковані спеціалісти, які володіють глибокими професійними знаннями та досвідом роботи в конкретних професійних напрямах.
Копії рукопису скеровується за профілем наукового дослідження на «сліпе» рецензування провідним фахівцям у сфері проблематики статті. Після отримання згоди вченого, який здійснює «сліпе» рецензування, на можливість рецензування матеріалів (виходячи з відповідності власної кваліфікації напряму дослідження автора та відсутності будь-якого конфлікту інтересів), проведення ним наукової експертизи статті відбувається, як правило, протягом 21 дня. Строки рецензування можуть у кожному окремому випадку змінюватись із урахуванням створення умов для максимально об’єктивної оцінки якості наданих матеріалів.
Взаємодія між автором і рецензентами відбувається шляхом листування електронною поштою з редактором-координатором журналу «Слов’янський світ».
Якщо рецензент указує на необхідність внесення в статтю певних коректив – стаття відправляється автору з пропозицією врахувати зауваження при підготовці оновленого варіанта статті або аргументовано їх спростувати. До переробленої статті автор додає повідомлення, яке містить відповіді на всі зауваження і пояснює всі зміни, зроблені в статті. Виправлений варіант повторно подається рецензенту для прийняття рішення й підготовки вмотивованого висновку про можливість публікації. Датою рекомендації статті для публікації вважається дата отримання редакцією позитивного висновку рецензента (або рішення редакційної колегії) стосовно доцільності й можливості опублікування статті.
Автор рукопису у випадку незгоди з думкою рецензента має право надати аргументовану відповідь редакції журналу. За таких обставин стаття розглядається на засіданні редакційної колегії. Редакційна колегія може направити статтю на додаткове або нове рецензування іншому спеціалістові. Редакційна колегія залишає за собою право відхилення статті у разі неспроможності або небажання автора врахувати рекомендації й зауваження рецензентів.
Після отримання позитивних рецензій рукопис відправляється на літературне й технічне редагування. Взаємодія автора та літературного (технічного) редактора може відбуватись у будь-якій формі – особисто, е-поштою, телефоном. Незначні виправлення стилістичного або формального характеру, що не впливають на зміст статті, вносяться літературним (технічним) редактором без узгодження з автором.
Кінцеве рішення щодо можливості й доцільності публікації приймається головним редактором відповідно до рекомендацій відповідального секретаря журналу. Після прийняття рішення про допуск статті до публікації відповідальний секретар журналу повідомляє про це автора.
Рекомендація щодо публікації чергового випуску журналу здійснюється вченою радою Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України та фіксується у відповідному протоколі.

Положення про авторські права

Автори, які публікуються у цьому журналі, погоджуються з наступними умовами:
Автори залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають журналу право першої публікації цієї роботи з дозволом для інших осіб вільно розповсюджувати опубліковану роботу з обов’язковим посиланням на авторів оригінальної роботи та першу публікацію роботи у цьому журналі.
Згідно з міжнародним законодавством щодо авторського права на електронні інформаційні ресурси, електронна версія журналу не може бути відтворена повністю або частково у будь-якій формі (електронна копія або роздрук), поширена, використана з комерційною метою без попередньої письмової згоди редакції журналу.
Використовуючи опубліковані матеріали у контексті інших документів необхідно посилатися на першоджерело.

Угода про передачу авторських прав

Ми, автори рукопису статті ____________________________________ у випадку її прийняття до опублікування передаємо засновникам та редколегії наукового журналу «Слов’янський світ» права на:
Публікацію цієї статті українською (англійською) мовою та розповсюдження її друкованої версії.
Розповсюдження електронної версії статті через будь-які електронні засоби (розміщення на офіційному web-сайті журналу, в електронних базах даних, репозитаріях, тощо).
При цьому зберігаємо за собою право без узгодження з редколегією та засновниками:
Використовувати матеріали статті повністю або частково з освітньою метою.
Використовувати матеріали статті повністю або частково для написання власних дисертацій.
Використовувати матеріали статті для підготовки тез, доповідей конференцій, а також усних презентацій.
Розміщати електронні копії статті (у тому числі кінцеву електронну версію, завантажену з офіційного web-сайту журналу) на:
персональних web-pecypcax усіх авторів (web-сайти, web-сторінки, блоги, тощо);
web-pecypcax установ, де працюють автори (включно з електронними інституційними репозитаріями);
некомерційних web-pecypcax відкритого доступу (наприклад, arXiv.org).
В усіх випадках наявність бібліографічного посилання на статтю або гіперпосилання на її електронну копію на офіційному web-сайті журналу є обов’язковою.
Цією угодою ми також засвідчуємо, що поданий рукопис:
Не містить закликів до насильства, розпалювання расової чи етнічної ворожнечі, які викликають занепокоєння, є загрозливими, ганебними, наклепницькими, жорстокими, непристойними, вульгарними тощо.
Не порушує авторських прав та інтелектуальної власності інших осіб або організацій; містить всі передбачені чинним законодавством про авторське право посилання на цитованих авторів та / або видання, а також використовувані в статті результати і факти, отримані іншими авторами чи організаціями.
Не був опублікований раніше в інших видавництвах та не був поданий до публікації в інші видання.
Не включає матеріали, що не підлягають опублікуванню у відкритій пресі, згідно з діючими нормативними актами.
Не приймаються до друку статті, що представляють собою окремі етапи незавершених досліджень.
Підпис П.І.Б. автора
звання, посада
адреса місця роботи

“___”__________ 20__ р.